Salgs- og leveringsbetingelser Foldingbox ApS

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne (Foldingbox ApS og bestilleren) og finder anvendelse for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer foretaget af Foldingbox ApS. Foldingbox ApS er berettiget til at lade de ydelser, der skal leveres, udføre af underleverandører. Tilbud er bindende for Foldingbox ApS i 14 dage fra tilbuddets dato at regne, derudover er en aftale indgået, når bestillerens accept er modtaget af Foldingbox ApS.

Priser

Alle priser er ekskl. moms og levering, derudover sker alle prisangivelser under forbehold for strejke, lockout, ændring af leverandørpriser og andre forhold, som Foldingbox ApS ikke selv er herre over. Opgivne priser er eksklusive, og er baseret på de ved tilbuddets afgivelse herskende prisforhold for afgifter, materialer, arbejdslønninger, transportudgifter mv. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske kroner. Foldingbox ApS forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling af ændrer prisen tilsvarende.

Levering

Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer der skyldes;

  • Bestillerens handling eller undladelse
  • Fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr, der beviseligt har forårsaget forsinkelse eller beskadiget produktionen
  • I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art
  • I øvrigt enhver omstændighed som Foldingbox ApS ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, opspor, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.
  • Ved disse forsinkelser har Foldingbox ApS ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
  • Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af Foldingbox ApS leveringsforpligtelser fordyres, er Foldingbox ApS forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, hvis bestilleren erklærer at ville betale den af Foldingbox ApS beregnede merpris.
  • Hvis der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Foldingbox ApS leveringstidspunktet.

Foldingbox ApS har ret til en mer- eller mindre levering på indtil 10 % af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Foldingbox ApS, har Foldingbox ApS ret til en rimelig mer- eller mindre levering ud over 10 % af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

Betaling

Betaling skal senest ske på den dato der på fakturaen angivnes som sidste rettidige betalingsdato eller kontant ved levering. Hvis en sådan dato ikke er angivet, er betalingsbetingelserne 8 dage netto. Der påløber rente fra forfaldsdagen med Foldingbox ApS til enhver tid gældende rente. Renten udgør pt. 2,0%. Derudover pålægges også rykkergebyr på DKK 100 for hver udsendt betalingspåmindelse.

Ejendomsret, ophavsret m.v.

Ophavsretten til de af Foldingbox ApS udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale mv. tilhører Foldingbox ApS og må ikke uden Foldingbox ApS’ godkendelse overlades til tredjemand. Hvad Foldingbox ApS har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, prøver, materialer, værktøjer mv. til brug for leverancen er Foldingbox ApS’ ejendom. Dette gælder uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

Forsinkelse

Indtræder forsinkelse er bestilleren alene berettiget til at ophæve aftalen, såfremt at bestilleren samtidigt med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til et nøjagtigt bestemt tidspunkt. Dette dog med forbehold for de i afsnittet ”levering” beskrevne forhindringer/forsinkelser.

Mangler

Foldingbox ApS har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk eller lignende. Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation. Bestilleren er ansvarlig for straks af reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamere bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Foldingbox ApS er berettiget til at afhjælpe en mangel, hvis dette sker inden for rimelig tid. Foldingbox ApS hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

Erstatningsansvar
Ansvar

Foldingbox ApS og bestilleren er erstatningsansvarlige for egne handlinger og undladelser efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Uanset eventuelle modstridende vilkår i aftalegrundlaget er Foldingbox ApS ikke ansvarlig over for bestilleren for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Foldingbox ApS kontrol, og som Foldingbox ApS ikke kunne forudse ved aftalens indgåelse, fx usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelser, hærværk, arbejdsstridigheder

Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler om produktansvar. I det omfang, intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, og Foldingbox ApS ikke handler groft uagtsomt, er Foldingbox ApS ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som kan henføres til produktansvarsskade. Bestilleren skal holde Foldingbox ApS skadesløs og Foldingbox ApS kan ikke pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab.

Tredjemands rettigheder

Foldingbox ApS har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af hhv. skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudsyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

Hvis Foldingbox ApS er erstatningsansvarlig over for tredjemand som følge af bestillerens manglende hjemmel til erhvervsmæssig udnyttelse af tredjemands rettigheder, forpligtes bestilleren til at holde Foldingbox ApS skadesløs herfor.

Lovvalg og værneting

Dansk lovgivning finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.